Cjenik usluga raeunovodstva broda

Raèunovodstveni ured kao gospodarski subjekt pru¾a pomoæ u velièini raèunovodstva, voðenju dokumentacije o ljudskim resursima i obraèunu plaæa. Ove usluge rastu u odnosu na ostale poslovne subjekte i tvrtku te vi¹e pojedinaca.Sklapanjem ugovora, izvoðaè radova, odnosno raèunovodstveni ured, obvezuje se obavljati poslove u vezi s izvr¹enjem poreznog zakona, dobrog rada, kao i prava iz socijalnog osiguranja.

Optima Biuro Rachunkowe razvijena je kako bi pojednostavila rad raèunovodstvenih ureda, obavljajuæi serijske druge vrste operacija. Modul Optima je nerazdvojno pomije¹an s raèunovodstvenim uredom, a sve se informacije mogu redovito osuvremenjivati i usklaðivati. To jamèi knjigovoðu da radi bez dodatne prijave.Ovisno o snazi i modelu tvrtke, mo¾ete koristiti razlièite module koje nudi Optima Biuro Rachunkowe.Na primjer, modul Tax Book omoguæuje jednostavno raèunovodstveno servisiranje tvrtki. Dozvoljava naselja u Poreznoj upravi u skladu s najnovijim propisima. Drugi element knjige trgovanja omoguæit æe vam izradu knjiga zajedno s najmodernijim Zakonom o raèunovodstvu. Raèunovodstveni procesi su potpuno automatizirani. Ovaj element bilje¾i PDV. Takoðer omoguæuje slanje informacija u elektronièkom obliku.Sljedeæi modul, Fiksna imovina, daje moguænost raèunovodstvenim uredima da vode evidenciju stalnih sredstava, kao i prave i svjetlosne vrijednosti za korisnika. Takoðer omoguæuje rasporeðivanje amortizacije. Takoðer automatski bilje¾i tro¹kove amortizacije i bilje¾i povijest osnovnog sredstva.HR modul i Obraèun plaæa izraèunavaju i ispisuju porezne prijave, izraèunavaju ZUS doprinose. To omoguæuje raèunovodstvenim uredima da odr¾avaju punu kadrovsku i platnu dokumentaciju. Radi s planom platitelja. Ispravlja platni spisak i ¹alje izjave Poreznom uredu. Sve se to dogaða zajedno s raznim odredbama koje se stalno a¾uriraju.Program Optima jednostavan je za kori¹tenje od strane raèunovodstvenih ureda i poreznih savjetnika. To je jeftino u stacionarnoj grupi i obrazac usluge dostupan putem Interneta.