Direktiva vijeaea europske unije br 2000 43 mi

ATEX direktiva je kolokvijalni naziv direktive Europske unije, koja objedinjuje propise o zahtjevima koje moraju zadovoljiti proizvodi prihvaæeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Time se znaèajno promièe protok roba izmeðu svih dr¾ava èlanica jer je, kao ¹to znamo, slobodno kretanje proizvoda neka od pretpostavki Europske zajednice.

Man Pride

U Poljskoj je ATEX opisan u Zakonu o ulozi ministara o minimalnim zahtjevima za opremu i za¹titne stilove koji se stavljaju u uporabu na rastresene udaljenosti, kao i èinjenice i izvedeno ogla¹avanje (ATEX Direktiva 94/9 / EC.Direktiva detaljno opisuje potrebne razine sigurnosti i tehnologije potrebne za izradu èlanka u odnosu na okoli¹ u kojem æe se koristiti. Meðutim, potrebno je osigurati da, osim zahtjevima iz ATEX direktive, svi proizvodi moraju udovoljavati smjernicama koje proizlaze iz drugih va¾nih akata u vezi s danim asortimanom i zakonski propisanim certifikatima.Glavno okru¾enje u kojemu su te informacije postavljene jesu rudnici, posebno podzemni, izlo¾eni nastanku metana i / ili ugljene pra¹ine. Ostale ranjive zone ukljuèuju kemijska postrojenja, elektrane, tvornice cementa, postrojenja za preradu drva i plastike. Prisutnost eksplozivnih koncentracija u zraku i uèestalost njihove pojave odreðuju klasifikaciju prostora kao eksplozivne zone. Proizvod koji ne dobiva certifikat trebao bi odmah podnijeti ostavku s tr¾i¹ta. To prije svega donosi sigurnost operatora i smanjenje gubitaka povezanih s velikim incidentima. Zahvaljujuæi odgovarajuæem dizajnu svih gradili¹ta i ureðaja, moguæe je minimalizirati rizik od eksplozije na odreðenom radnom mjestu do gotovo ni¹ta.Certifikacijska tijela za èlanke u Poljskoj su: UDT-CERT, ITG KOMAG, Sredi¹nji rudarski institut, Eksperimentalni rudnik "Barbara" Miko³ów i OBAC - Centar za certifikaciju i certificiranje Sp. z o.o. sa sjedi¹tem u Gliwicama.Osim Europske unije, primjenjuju se IECEx standardi certificiranja, èije su glavne smjernice usklaðene s ATEX pravilom. Na trgu Europske zajednice IECEx certifikacija nije po¾eljna.