Eksplozivna zona benzinske postaje

ATEX direktiva (Atmosphères Explosibles, koja se naziva i Direktiva 94/9 / EC, definitivno je Europska unija, koja definira bitne zahtjeve proizvoda namijenjenih za davanje u podruèjima s rizikom od eksplozije. Veæina strojeva i opreme koji se koristi u rudnicima kamenog ugljena su pod rizikom od eksplozije metana i ugljene pra¹ine, a ATEX direktiva se primjenjuje na alate i za¹titne stilove za uporabu u podruèjima izlo¾enim opasnosti od eksplozije. Donedavno su sigurnosne odredbe u nekim dr¾avama Europske unije bile meðusobno podijeljene, ¹to je predstavljalo znaèajnu prepreku slobodi razmjene dobara izmeðu zemalja èlanica.Iz tog uvjeta stvorena je objedinjavajuæa ATEX direktiva koja je objedinila postojeæe modele i savr¹eno olak¹ala cirkulaciju robe u Europskoj uniji. U provedbi odredbi èlanka 100a Rimskog ugovora, najva¾nija toèka ATEX direktive je dodjeljivanje slobodnog protoka robe koji jamèi visok stupanj za¹tite od eksplozija. ©to se tièe ureðaja posveæenih karijerama u podruèjima kojima prijeti eksplozija, Europski parlament i Otvorena Europska unija 23. o¾ujka 1994. izdali su ATEX direktivu 94/9 / EC, koja je stupila na snagu 1. srpnja 2003. godine. Osim toga, 16. prosinca 1999. donesena je Direktiva 1999/92 / EC ATEX137 (koja se naziva i ATEX KORISNICI, koja se odnosi na minimalne sigurnosne zahtjeve za radna mjesta u podruèjima gdje postoji opasnost od eksplozivne atmosfere. ATEX Direktiva 94/9 / EC poèela je djelovati do 1. srpnja 2003. i zamijenila prethodne prethodne direktive 76/117 / EEC i 79/196 / EEC.

CE oznaka (fr Conformité Européenneidentifikacijski broj certifikacijskog tijelaSimbol izvr¹enjaeksplozivna skupinakategoriji ureðajavrsta za¹tite od eksplozijeeksplozivna podskupinatemperaturni razred

https://ecuproduct.com/hr/snail-farm-savrseno-rjesenje-za-vjecnu-kozu/

Preporuèujemo Atex trening