Medunarodna politika rimljana

U meðunarodnom obliku postoji diplomatski jezik koji karakterizira umjetnost i igra izra¾avanja. No, osim toga, on broji èitav niz izraza, koji na prikriven naèin odra¾avaju namjere govornika. Morate ih moæi proèitati u ispravnoj opciji, koja jo¹ uvijek nije dostupna korisnicima.Politièari iz drugih zemalja daju javne govore i poruke upuæene slu¹ateljima s bogatih jeziènih podruèja. Prevoditelj igra kljuènu ulogu u ovom obliku. Prijem poruke u velikoj mjeri ovisi o tome. Ona ne samo da mora savr¹eno poznavati jezik govornika, veæ bi takoðer trebala biti dobra znanost o politièkoj kvaliteti i meðunarodnim odnosima.

Koji se naèin prevoðenja u diplomaciji najèe¹æe koristi?Najbolja kvaliteta prijevoda takvih govora je konsekutivno prevoðenje. Oni nisu a¾urni, to jest, paralelno s tvrdnjama, djeluju u razmacima izmeðu manjih ili du¾ih dijelova teksta. Prevoditelj prepoznaje zadatak previ¹e da sa¾me fragmente slu¹ateljima, uzimajuæi u obzir njihovo znaèenje i nagla¹avajuæi najva¾nije èimbenike. Na¾alost, postoji isti jednostavan, jer svaki jezik sadr¾i idiome, ili fraze, koje se ne mogu prevesti doslovno, veæ u moguænost prava na cijeli kontekst. Jezik diplomacije obiluje raznim metaforama i opæenitostima, koje uzastopni utjecaji moraju usmjeriti na doslovniju situaciju, dostupnu korisnicima na novoj razini. Istodobno, konsekutivna tumaèenja ¾ele postojati bez prekomjernog tumaèenja.

Tko bi trebao zadovoljiti prijevod?

izvor:

Prevoditelji ¾ele raèunati veliku energiju za trenutnu analizu sadr¾aja, odabir najva¾nijih informacija, konstruiranje izjave koja je glatka i toèno odra¾ava stvarnu namjeru govornika. Zbog toga je velika pozornost prevoditelja u njegovom polo¾aju na meðunarodnoj sceni. Konsekutivno prevoðenje u slu¾benim okolnostima provode struènjaci s dugogodi¹njim iskustvom. Oni dr¾e zaslu¾ene metode pamæenja sadr¾aja ili ih uvr¹tavaju u konstrukciju kratkih slova za neke rijeèi ili simbole koji oznaèavaju intonaciju, naglasak ili isticanje kljuènih rijeèi. Zahvaljujuæi tome, oni mogu izraziti dinamiku dopu¹tenu za stil zvuènika.Prema tome, konsekutivno prevoðenje je usmeni prijevod, zgusnut i stoga najèe¹æe lo¹iji od novog teksta, odra¾avajuæi su¹tinu subjekta i misaoni put govornika, kao i njegove namjere.