Neplodnost i alergija

Neplodnost je obièno velika drama za parove koji tra¾e dijete. Napraviti njihov najveæi san, ili ¾eljeti imati djecu, nemoguæe je. To stanje koje negativno utjeèe na odnos u odnosu. Stoga, unatoè pote¹koæama, vrijedi boriti se rije¹iti ovaj objekt. Razlozi neplodnosti koji èine mnogo, ali samo odgovarajuæa dijagnoza, omoguæit æe da se odgovori na pitanje ima li par koji tra¾i dijete priliku prevladati te umjetnosti.

Dijagnoza neplodnosti zapoèinje medicinskom anamnezom, koju lijeènik vodi s parom koji tra¾i dijete. To je va¾no jer se problem neplodnosti odnosi i na ¾ene, kada i na ljude. Tijekom intervjua, struènjak postavlja mnoga pitanja, u tome takoðer intimna. Lijeènik æe vas pitati, meðu ostalima o naèinu ¾ivota, kori¹tenim bolestima i lijekovima. Kako bi se pripremili za takav razgovor, vrijedi saznati imaju li va¹i roditelji, djedovi i bake sliène probleme i jesu li se ¾alili na vlastite bolesti poput dijabetesa. Nakon ¹to je lijeènik prikupio sve potrebne informacije, on ili ona pregledaju potrebne testove. Va¾no je napomenuti da je za mu¹karca va¾no postaviti dijagnozu jer je vrlo ugodno ukloniti neplodnost. Test sjemena je dovoljan za ovo. Njegov uspje¹ni par mo¾e upoznati 24 sata nakon testa. Prvo razdoblje u osobi je odreðivanje razine hormona koji se odvijaju tijekom reprodukcije. Ovo se pitanje obièno izvodi ujutro jer pacijent mora postojati na prazan ¾eludac. Njezin uèinak uvodi lijeènik koji donosi odluku o paru. Ovo stanje postoji iznimno kod mu¹karaca, kada ispitivanje sjemena nije pokazalo nikakve abnormalnosti. Sljedeæi potez je provesti slikovne preglede u osobi. Njihova je svrha procijeniti pravilnost reproduktivnih organa. Osobito je va¾no kada ¾ena uzme operaciju u prièi.

Èesto mnogi struènjaci preporuèuju da ¾ene promatraju ciklus prije nego ¹to predlo¾e drugaèiju metodu istra¾ivanja. To je samo provjera da je vrlo govori o prirodi neplodnosti problema.