Pogre ka blagajne 99

Svaki poduzetnik koji u na¹im poduzeæima koristi blagajne, svakodnevno se bori s drugim problemima koje mo¾e stvoriti i jelo. Poput svih elektronièkih ureðaja, blagajne nisu bez gre¹aka i ponekad se kvare. Nisu svi vlasnici tvrtki znali da u svim elementima u kojima æe se zapisnik obraðivati pomoæu blagajne, to mora biti drugaèiji ureðaj - u sluèaju neuspjeha prvog.

Nepostojanje rezervne blagajne tijekom daljnje prodaje robe ili pomoæi mo¾e rezultirati izricanjem kazni od strane poreznog ureda, jer æe to sprijeèiti o¹teæenje prodajnog popisa tijekom sezone kvara glavne opreme. Dokumenti pohranjeni zajedno s blagajnom trebaju sadr¾avati servisnu knji¾icu fiskalne blagajne. U toj èinjenici, ne samo da su svi popravci napravljeni na ureðaju, veæ postoje i savjeti o fiskalizaciji blagajne ili razmjeni njezinih misli. U slu¾benoj poziciji ¾elite unijeti i jedinstveni broj koji je blagajnik dao blagajni, naziv tvrtke i adresu prostora u kojem se koristi blagajna. Svi ovi savjeti vrijede za inspekcije poreznog ureda. Sve ¾eljeznice u zamisli blagajne i njihova popravka ide na vje¾be specijalistièke slu¾be, s kojom bi svaki poduzetnik koji koristi blagajne trebao sklopiti ugovor. ©to je visoko - obavijestite porezni ured o svim promjenama u blagajni. Prodaja na fiskalnim iznosima trebala bi se provoditi kontinuirano, tako da u uspjehu popunjavanja blagajne trebate zamijeniti memoriju za posljednje, dok èitate memoriju. Èitanje memorije blagajne mo¾e biti - isto kao i popravak, izvr¹eno samo od strane ovla¹tenog subjekta. Osim toga, aktivnost se mora obavljati u nazoènosti zaposlenika poreznog ureda. Iz èitanja fiskalne blagajne izraðuje se odgovarajuæi protokol, èiji se jedan primjerak prelazi u porezni ured, a novi poduzetnik. Taj protokol treba pohraniti zajedno s drugim dokumentima vezanim uz blagajnu - njegov postupak mo¾e rezultirati izricanjem kazne od strane ureda.